Missie en Visie

Missie van OBS De Voorsprong:
Wij zijn een school, waar leren een sociale activiteit is; dat betekent dat leren
plaatsvindt in de onderlinge ontmoeting in een veilig klimaat. Jong en oud leren van
en met elkaar. Wij streven ernaar dat leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun
leerproces en om zoveel mogelijk vanuit een authentieke omgeving schoolbreed te
leren. Op dit moment uit zich dit door de actualiteit waar mogelijk te betrekken op
de lesstof.

Visie van OBS De Voorsprong:
Leraren zorgen voor een veilig klimaat en ondersteunen de sociale interacties.
Op De Voorsprong zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leren; dat betekent
dat ze leren zelf doelen te stellen, die ze in een bepaalde periode willen bereiken.
De doelen evalueren en reflecteren op het proces hoe ze de doelen bereikt hebben.
Leraren maken doelen inzichtelijk en toegankelijk voor de leerlingen. Ze ondersteunen
de leerlingen in het realistisch opstellen van hun leerdoelen en volgen en/of begeleiden
de leerlingen in dat proces. Zij reflecteren met de leerlingen op het proces.
Wij leren schoolbreed vanuit een authentieke omgeving.


Met de uitvoering van onze visie geven wij verdieping aan de beloften van de
gemeenschappelijke visie van onze Stichting De Haagse Scholen.
Bovenstaande geeft toelichting op de door de visie geïnspireerde basisgedachte die
aan het didactisch en pedagogisch handelen op onze school ten grondslag ligt. Bij
het maken van schoolbeleid bepalende keuzen wordt ook onze missie als toets kader
gebruikt.


De school levert, samen met haar partners in de wijk, een bijdrage onze wijk verder
te veranderen in een nog uitdagendere omgeving met nog meer toekomstperspectief.

Translate »