BOVO Procedure

Organisatie overstap po-vo 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds schooljaar 2018-2019 gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het definitieve  schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 februari  te worden meegegeven aan de leerling. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de centrale-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit zal gedaan worden wanneer het verschil tussen het schooladvies en de eindtoets score minimaal 1 heel niveau hoger is. Natuurlijk zullen we u altijd betrekken bij onze overwegingen.

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LOVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Halverwege oktober in groep 8 nemen we de Drempeltoets af. Deze toets geeft een indicatie per vakgebied op welk niveau de leerling zou kunnen uitstromen en er komt een algemene uitstroom indicatie uit. In november wordt de ADIT toets (adaptieve intelligentie test) afgenomen. Deze toets meet de capaciteiten van de leerling, de zogeheten IQ bepaling. Samen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreekt de IB-er bovenbouw (en directie) alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies en in later stadium tot het definitief advies. In deze adviezen wordt natuurlijk gekeken naar de gehele loopbaan van de leerling.

Niet alleen de scores van de diverse toetsen bepalen het voorlopig en definitief schooladvies. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, huiswerk attitude en concentratie, de zogeheten executieve functies. Omdat zowel de cognitieve capaciteiten alsmede de executieve functies even belangrijk zijn voor het wel of niet slagen van een succesvolle schoolloopbaan, wegen beide zaken even zwaar in het voorlopig en definitief schooladvies.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

Tijdens de adviesgesprekken begin december zullen we het voorlopig advies met u bespreken zonder uw kind erbij. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de voorlopig advies gesprekken nemen we de scholenlijst van het gegeven advies erbij en bekijken we samen welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind.

Een week voor de kerstvakantie ontvangt u schriftelijk het voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Direct na de kerstvakantie zijn de open dagen van de VO-scholen. Het is de bedoeling dat de ouders zelf met hun kind diverse open dagen gaat bezoeken. In januari krijgt u het definitieve schooladvies. U wordt uitgenodigd  voor een gesprek op school om met uw kind het definitieve advies te bespreken. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd, de zogeheten voorkeursschool.

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. Dit OKR ontvangt u in de 2e week van januari 2020 via uw kind. De 3e week wanneer de definitieve schooladvies gesprekken plaatsvinden, zal het OKR kort worden besproken.

Tijdpad schooladvies

Groep 1 t/m 8: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens vorderingsgesprekken naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.

Groep 8: 16 oktober 2019: afname Drempeltoets.  4 en 7 November 2019: afname ADIT toets.

9 t/m 13 December: de school organiseert gesprekken om met de ouders te spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze gesprekken worden de volgende zaken besproken: schoolhouding (executieve functies), scores LVS en methodetoetsen, uitslag drempelonderzoek, en capaciteiten van de leerling (ADIT).

6 t/m 31 januari 2020: oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.

13 januari 2020: De OKR’s worden aan de leerlingen meegegeven.

20 t/m 24 januari 2020: oudergesprekken definitief advies en OKR MET de leerling erbij.

1 t/m 14 februari 2020: aanmelding voortgezet onderwijs. Bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.

25 maart 2020: uitslag en bekenmaking op welke school uw kind wordt geplaatst.

30 maart t/m 3 april 2020: Mocht uw kind niet geplaatst zijn, dan gaat uw kind mee in de tweede lotingsronden. Hiervoor moet u samen met uw kind opnieuw een keuzeformulier opgegeven van scholen die dan nog plekken beschikbaar hebben. Ook op dit formulier is het wenselijk een aantal scholen op te schrijven.

8 april 2020: uitslag en bekendmaking op welke school uw kind wordt geplaatst.

Translate »