Overgang naar VO (BOVO procedure)

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school (het VO). Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt en hoe de procedure in zijn werk gaat om hun kind over te laten gaan van PO naar VO.

Totstandkoming voorlopig schooladvies
In januari ontvangen de kinderen het voorlopig schooladvies. In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LOVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Samen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreekt de IB-er bovenbouw (en directie) alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies en in later stadium tot het definitief advies. In deze adviezen wordt natuurlijk gekeken naar de gehele loopbaan van de leerling. Niet alleen de scores van de diverse toetsen bepalen het voorlopig en definitief schooladvies. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, huiswerk attitude en concentratie, de zogeheten executieve functies. Omdat zowel de cognitieve capaciteiten alsmede de executieve functies even belangrijk zijn voor het wel of niet slagen van een succesvolle schoolloopbaan, wegen beide zaken even zwaar in het voorlopig en definitief schooladvies.

Doorstroomtoets
Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets in de eerste helft van februari. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets ten opzichte van de eindtoets, de naam is alleen anders. Dit omdat het kind zich doorontwikkeld op de middelbare school. Wat er wel veranderd, is dat de kinderen de doorstroomtoets in februari maken, direct nadat ze het voorlopig schooladvies hebben gekregen.

Definitief advies
Halverwege maart krijgen de kinderen de uitslag van de doorstroomtoets. Hierna volgt het definitief advies
* Is de score lager? Dan veranderd er niets aan het voorlopig schooladvies. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.
* Bij een hogere score van de doorstroomtoets, dan worden ouders door school uitgenodigd op gesprek om dit te bespreken. Er kan dan gekozen worden om het advies naar boven bij te stellen.
Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan.

Aanmelden middelbare school
In de laatste week van maart melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies aan bij de middelbare school. Dit doen ouders schriftelijk of digitaal bij de school. Mondeling aanmelden is niet mogelijk.

Kiezen van een middelbare school

De basisschool geeft in januari het voorlopig schooladvies, zodat ouders zich tijdig kunnen oriënteren op een passende VO-school. De Haagse scholenwijzer is de aangewezen plek voor ouders om een zoektocht naar een VO school te starten. De site biedt een compleet overzicht van alle scholen in de regio. Ouders kunnen hier zoeken op postcode, niveau en andere specifieke kenmerken. Op de site is ook een overzicht van alle open dagen in de regio.
Scholenwijzer Den Haag

Tijdens de adviesgesprekken zullen leerkrachten het voorlopig advies met u bespreken zonder uw kind erbij. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de voorlopig advies gesprekken nemen we de scholenlijst van het gegeven advies erbij en bekijken we samen welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind.
Kijk gerust vast rond op de website van VO gids, De VO gids helpt bij de schoolkeuze:
De VO Gids.

Kijk ook op de OpenDagenPlanner van de VO gids
devogids.nl/open-dagen-planner

Onderwijskundig rapport; communicatie met het VO

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Het definitieve schooladvies maakt deel uit van het OKR. Dit onderwijskundig rapport is vanuit de basisschool een overdracht de gekozen school van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Tijdpad schooladvies

Groep 1 t/m 8: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens vorderingsgesprekken naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.
Groep 7: De kinderen maken op school het Drempelonderzoek, als extra meetmoment richting groep 8. Eind groep 7 worden de NIO en ADIT toets afgenomen, om de potentie van kinderen in kaart te brengen.
Groep 8:
* Januari ontvangen ouders het voorlopig schooladvies;
* In de eerste helft van februari maken de kinderen de doorstroomtoets;
* Halverwege maart uitslag doorstroomtoets;
* Eind maart krijgen kinderen hun definitieve schooladvies;
* Tussen 25 maart en 31 maart melden ouders hun kind aan op een middelbare school.

Meer informatie over de BOVO procedure is te vinden op de BOVO website:
BOVO Haaglanden

Translate »