Verlof

In de Wet (art. 41 WPO, art. 46 WEC) staat het als volgt beschreven:

Artikel 41. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs.

  1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
  2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke vervangende onderwijsactiviteit voor de leerling in de plaats komt van die waarvan vrijstelling is verleend. De rijksoverheid schijft dat een leerling een verplichte deelname heeft aan activiteiten zoals schoolzwemmen, excursies, schoolreisjes, schoolfeesten, schoolkamp etc. als deze horen bij het lesprogramma. Basisscholen beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma opnemen. In deze schoolgids staan de betreffende activiteiten.

Bureau Leerplicht van de gemeente Den Haag controleert op scholen de naleving van de Leerplichtwet. De school kan op een willekeurig moment in dat kader bezocht worden. Tijdens zo’n controle wordt gekeken of de verzuimregistratie van de school voldoet, of ongeoorloofd verzuim wordt gemeld, of op verzoeken voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek juist wordt beslist en of de school verzuimbeleid heeft geformuleerd. Afgelopen schooljaar hebben medewerkers van het Bureau Leerplicht van de
Gemeente Den Haag meerdere malen, in dit kader, scholen bezocht.

Op de Voorsprong houden wij ons aan de volgende afspraken:
De religieuze feestdagen (bijv. Suiker- en Offerfeest, Divali, Holi) die buiten de reguliere vakanties en weekenden vallen, geven het recht op één vrije dag. Eén week voor zo’n feestdag vraagt u het verlof aan bij de administratie; u krijgt dan van school wel/geen toestemming voor een vrije dag voor uw kind.

Wilt u buiten de reguliere vakanties verlof opnemen voor uw kind(-eren), dan moet u hier een geldige en aantoonbare reden voor hebben. Wanneer u verlof aanvraagt voor uw kind om eerder weg te gaan (dan bijvoorbeeld de zomervakantie begint) vanwege een ernstig ziek familielid, kan hiervoor door de directeur alleen toestemming worden gegeven wanneer bewijs wordt ingeleverd. Bewijs dat een officiële stempel van de organisatie bevat, een handtekening van de arts en de naam van de arts. Leerplicht moet de mogelijkheid hebben om het bewijs te checken door een beëdigde tolk.

Alleen in dat geval kunt u schriftelijke toestemming van de directie krijgen. Verzuimt uw kind zonder schriftelijke toestemming van de directie dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen mag de directie geen toestemming
geven en kan de aanvraag voor verlof enkel door de leerplichtambtenaar worden toegekend. Met name aanvragen voor extra vakantieverlof tot 10 dagen per jaar en verlof wegens gewichtige omstandigheden, waarover de schooldirecteur mag beslissen, worden ook nauwkeurig beoordeeld door Bureau Leerplicht. U moet 8 weken of eerder toestemming vragen bij de directeur.
Als u het niet eens bent met een uitspraak van de directie met betrekking tot uw verlofaanvraag kunt u bezwaar indienen bij het schoolbestuur, Stichting De Haagse Scholen.

Later terugkomen van de zomervakantie is niet toegestaan. De directie mag hier van Bureau Leerplicht geen toestemming voor geven. Als u meer informatie wilt hebben over verlof dan kunt u alles lezen in de folder “Alles wat u moet weten over luxe verzuim en verlof” van Bureau Leerplicht Den Haag. Https://docplayer.nl/132319-Gemeente-den-haag-alles-wat-u-moet-wetenover-luxeverzuim-en-verlof.html

U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van Bureau Leerplicht.
(t) 070 – 353 54 54

Translate »