Inschrijfprocedure

Wanneer u de verstandige keuze maakt uw kind(eren) in te schrijven op De Voorsprong, kunt u een afspraak maken bij de administratie of de oudercoördinator / voorschoolcoördinator (juf Eva) van De Voorsprong voor een intakegesprek. Zonder dit inschrijfgesprek kan uw kind niet op De Voorsprong worden ingeschreven. Veel informatie is terug te vinden op de speciale website van de Gemeente Den Haag, zie: uw kind aanmelden bij een basisschool.
Uw kind aanmelden bij een basisschool
U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken.

Wat zijn de stappen om uw kind aan te melden?
Stap 1: Oriënteren
De 1e belangrijke stap is dat u zich oriënteert op de school of scholen waar uw belangstelling naar uitgaat. Sommige scholen hebben inloopmomenten, andere hebben rondleidingen voor nieuwe ouders. Op de websites van alle scholen staat informatie over de school en over kennismaken met de school. De website scholenwijzer.denhaag.nl geeft een overzicht van alle scholen in Den Haag en helpt u de juiste school te kiezen. U maakt een voorkeurslijst van scholen.
Stap 2: Aanmelden
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, krijgt u van de gemeente het aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind aanmelden. Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is
in de aanmeldprocedure NIET mogelijk. U gaat met het aanmeldformulier naar de school die uw voorkeur heeft en levert deze in.
Reactie van school
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de school waar u uw kind kunt inschrijven. Indien het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op basis van uw voorkeurslijst, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen en de wijze van (opnieuw) aanmelden.
Stap 3: inschrijven
Als u bericht hebt ontvangen op welke school u uw kind kunt inschrijven, dan maakt u met die school een afspraak voor  inschrijving. Als u en de school die inschrijving ondertekenen, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.
Informatie over het aanmelden per school vindt u op de website van de school, in de schoolgids van de school en op scholenwijzer.denhaag.nl.
Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig?
Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden of dat uw kind wordt doorverwezen naar een school die de benodigde ondersteuning wel kan bieden.
Hoe kunt u uw kind bij OBS De Voorsprong aanmelden?
Indien u uw kind bij De Voorsprong wilt aanmelden kunt u daarvoor een afspraak maken met de collega’s van de schooladministratie, oudercoördinator / voorschoolcoördinator juf Eva, of met de directeur. Het intakegesprek zal altijd plaatsvinden met de oudercoördinator, IB’er of de directeur.

Aanmelden bij onze school betekent meestal dat uw kind ook wordt toegelaten. Is dit niet het geval, dan zullen wij hierover met u in gesprek gaan en u ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte oplossing. Wanneer u (op afspraak) komt om uw kind in te schrijven, wordt u gevraagd naar het identiteitsbewijs van het kind, in verband met het verplicht op te geven Burger Service Nummer (BSN). Woont u (nog niet) in Den Haag, maar u wilt uw kind wel op onze school aanmelden, ook dan vragen wij u om het Burger Service Nummer van uw kind.

Tijdens de inschrijving worden er allerlei vragen gesteld, waaronder ook over de voorgeschiedenis van het kind, indien er bijvoorbeeld sprake is van doorstroming vanuit een andere school. Is dit het geval, dan nemen wij altijd contact op met de vorige school en verzoeken hen, na toestemming van u als ouder(s), om een Onderwijskundig Rapport toe te sturen.
De administratie noteert de contactgegevens. De Intern Begeleider bekijkt of er sprake is van NT-2 problematiek d.m.v. de volgende criteria:
– Als de leerling ouder is dan 5 jaar en korter dan 1 jaar in Nederland is (nieuwkomer).
of
– Als de leerling geen voorschool heeft gehad en de Nederlandse taal nog niet beheerst.

In die gevallen kunt u verwezen worden naar andere onderwijsmogelijkheden zoals een neven-instroomgroep, een taalgroep of een schakelgroep. Verder dient er ook een ouderverklaring te worden ingevuld. Als er geen plaatsingsruimte is op De Voorsprong dan komt de leerling op de wachtlijst. Op de wachtlijst hebben de broertjes/zusjes van onze leerlingen en de leerlingen uit de directe omgeving voorrang op andere leerlingen. Momenteel kent De Voorsprong geen wachtlijst.

Als er plaatsingsruimte is dan vult u als ouders na het inschrijf gesprek met juf Annemieke of juf Eva of de directeur, (zo nodig met hulp van de administratie) het aanmeldingsformulier in. U krijgt altijd een kopie van het ingevulde en ondertekende  formulier.

De IB’er ontvangt z.s.m. een kopie en de fase van toelating en plaatsing van 6-10 weken gaat in.
Op onze school geven we zoveel als mogelijk, passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen.

U ontvangt van ons altijd een brief ter bevestiging van uw aanmelding. Aanmelding betekent niet automatisch dat uw kind ook wordt toegelaten (zie hierna). De procedure staat uitgebreid beschreven in een protocol “Aanmelding en toelating op
De Voorsprong” en is kort samengevat als volgt:
1. Contact met De Voorsprong via administratie of oudercoördinator over de wens aan te aanmelden.
2. Ouders tekenen contact formulier toestemming overdracht gegevens en/ of rondleiding.
3. Intakegesprek (binnen 1 week door IB’er) met vastlegging van dit gesprek. Indien nodig toestemming MDO dan 3a en 3b en 3c:
3a. Brief van verlenging onderzoekstermijn indien nodig
3b. Intern overleg (Multi Disciplinair Overleg en managementteam)
3c. Brief voorlopige plaatsing.
4. Brief definitieve plaatsing of afwijzing. In geval van afwijzing staat in de brief de reden en wordt bezwaarmogelijkheid aangegeven.

Translate »